بارگذاری استاتیکی

//بارگذاری استاتیکی

بارگذاری استاتیکی

تعیین ظرفیت باربری واقعی شمع‌ها (یا پی‌های عمیق‌) همواره با دشواری‌هایی همراه بوده است‌. خواص فیزیكی و مكانیكی منحصر بفرد خاک مانند ناهمگونی، ناهمسانی، وجود آب‌ و تركیبات مختلف خاک در طبیعت، استعداد خزش، رفتار پیچیده تنش – كرنش از یك‌سو و تنوع شمع‌ها از لحاظ جنس مصالح، شكل مقاطع، روش‌های اجر‌ا، نصب و سایر موارد دیگر موجب پیچیدگی اندركنش المان سازه‌ای شمع و خاك اطراف آن میشوند. لذا مدل كردن چنین شرایط پیچیده‌ای كه متغیرهای مختلفی در آن دخالت دارند، دشوار است‌. از سوی دیگر، تعیین پارامترهای مدل با دقت مورد نیاز نیز كار دشواری است. این مسأله موجب كاهش دقت درتعیین ظرفیت باربری شده و در نتیجه استفاده از روش‌های تحلیلی را با مشكلات بیشتری مواجه ساخته است. نیاز به طراحی بهینه شمع‌ها پژوهشگران را بر آن داشت كه روش‌ها و شیوه‌های دیگری را نیز به عنوان مكمل برای تعیین ظرفیت باربری پیشنهاد نمایند.

تعیین ظرفیت باربری و رفتار نیرو – تغییر مکان شمع (یا پی عمیق) از جمله مهمترین موارد در طراحی و اجرای شمع به شمار می‌‌رود. روش‌های مختلف تعیین یا كنترل ظرفیت باربری محوری شمع‌ها را می‌توان به چهار دستة كلی تقسیم نمود.

  1. روش‌های تحلیل استاتیكی (برای تعیین مقاومت‌های نوک و جدار با استفاده از روش‌های مبتنی بر حالت حد نهائی)
  2. ‌ استفاده (مستقیم) از نتایج آزمایش‌های برجا (مانند SPT، CPT و پرسیومتر)
  3. آزمایش بارگذاری استاتیكی محوری (تا مرحله گسیختگی خاک)
  4. روش‌های دینامیكی به منظور تعیین ظرفیت استاتیكی (تست‌های دینامیکی مانند  PDA و تحلیل‌های دینامیکی مانند WEAP و انطباق سیگنال)

 

استفاده از هر یک از دسته روش‌های فوق در مراحل مختلف مطالعات مقدماتی، طرح جزئیات، برنامه ریزی اجرا و کنترل کیفیت بنا به تجربه طراح، شرایط ساختگاه، وسعت پروژه، امکانات اجرائی و آئین نامه‌های ملی و تجارب منطقه‌ای تعیین میشود. آنچه مسلم است تصمیم نهائی برای انتخاب ظرفیت باربری شمع تنها بر اساس یک روش گرفته نمی‌شود و بلکه مبتنی بر ترکیبی از دسته روش‌های فوق تعیین می‌شود.

به هر حال آزمایش بارگذاری استاتیكی به عنوان یک روش قابل اعتماد می‌تواند در مرحله طراحی و قبل از اجرای شمع‌های اصلی به عنوان شمع آزمایشی‌، (Test Pile)، ‌یا در حین عملیات اجرا بر روی شمع‌های اصلی برای اطمینان از پیش بینی طرح و همچنین کنترل کیفیت اجرا انجام پذیرد. تعداد، نوع و شرایط آزمایش در هر مرحله از پیشرفت پروژه بستگی به اندازه‌، اهمیت و سایر شرایط پروژه خواهد داشت که توسط مهندس مشاور ژئوتکنیک طرح تعیین میشود.

۱۳۹۸-۶-۲۲ ۱۷:۰۳:۱۵ +۰۰:۰۰۲۲ام شهریور, ۱۳۹۸|دسته بندی نشده|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید